سوپاپ مکش پمپ:

این سوپاپ از افت فشار زیاد به دلیل بزرگ بودن مقطع عبور سیال از قطر نامی جلوگیری می کند.

شرکت ایران فلنج قطر سوراخ صافی های سوپاپ مکش پمپ را به صورت نرمال ۱۰ میلی متر محاسبه می کند که بر حسب سفارش مشتریان محترم قابل تغییر می باشد.