تبدیل :

Reducer

تبدیل ، مطابق با استاندارهای  AWWA C208 , ASME/ANSI B1609 و به هر سایز و ابعادی به دو صورت فلنج دار و یا بدون فلنج ، بنا به درخواست و نیاز مشتری تولید میگردد.