دریچه تخلیه:

کاربرد:

هنگامی که خطوط لوله دارای انتهای باز در فضای آزاد باشند ، برای جلوگیری از ورود اشیا و جانوران به داخل لوله از دریچه تخلیه استفاده میگردد.