کوپل انعطاف پذیر:

Flexible Coupling

از کاربردهای این قطعه میتوان به قابل انعطاف کردن خطوط لوله با زاویه محدود در مناطق ناهموار و میسر کردن اتصال انواع لوله ها به یکدیگر و حذف اثر انبساط و انقباض خطوط لوله اشاره کرد .