شیرهای کنترل دبی:

Rate of Flow Control Valves

شیرهای کنترل دبی دارای سیستمی متفاوتر از سایر شیرهای کنترلی اتوماتیک پیلوت دار هستند که در آنها از یک اریفیس برای تبدیل سرعت به فشار استفاده میشود و فشار پشت و جلو اریفیس توسط پیلوت سنس می شود و از طریق نسبت به بستن شیر در زمان بالارفتن سرعت جریان و بازکردن شیر در زمان کاهش سرعت جریان استفاده میشود تا بدین صورت دبی مدنظر را ثابت نگه دارند.

عملکرد این شیرها به این صورت است که فشار قبل و بعد اریفیس توسط مدار فرمان به بالا و پایین دیافراگم پیلوت منتقل می شود و اختلاف فشار حاصله موجب ایجاد نیرویی در جهت بستن پیلوت می نماید.

با بسته شدن پیلوت فشار محفظه فوقانی افزایش یافته و شیر بسته میشود و دبی جریان کاهش پیدا میکند.

با سفت تر شدن پیچ پیلوت ، پیلوت باز شده و شیر باز می گردد و جریان افزایش پیدا می کند.

این مدل شیر در دو نوع چدنی و فولادی در شرکت ایران فلنج تولید میشود.

شیر کنترل دبی :