شیرهای کنترل سطح آب مخزن:

Altitude Level Control Valves

این نوع شیر جهت کنترل آب مخزن در محدوده مورد نظر بکار می رود.

عملکرد این شیر توسط مکانیزم شناور نصب شده داخل مخزن کنترل می شود.

به اینصورت که با کاهش سطح آب مخزن از میزان تعیین شده شیر باز شده و آب وارد مخزن میشود تا سطح آب مخزن به حد مورد نظر برسد که در این موقعیت شناور عمل کرده و شیر را میبندد.

عملکرد این نوع شیر به این صورت است که شناورد در داخل مخزن آب قرار می گیرد  و توسط مدار فرمان به محفظه فوقانی دیافراگم متصل می شود.

با کاهش سطح آب مخزن شناور باز شده و موجب کاهش فشار محفظه فوقانی شیر می شود و سیر باز میشود تا مخزن پر شود ، زمانیکه سطح آب داخل مخزن به حد ماکزیمم رسید ، شناور بسته شده و فشار استاتیک محفظه فوقانی شیر افزایش یافته و شیر بسته میشود تا از سر ریز شدن مخزن جلوگیری شود.

این نوع در دو مدل چدنی و فولادی تولید میشود.

شیرهای کنترل سطح آب مخزن :