صافی:

Strainer

کاربرد:

صافی جهت جلوگیری از ورود اشیا به خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرند.

شرکت ایران فلنج صافی ها را در انواع سبدی (یک سر فلنج) ، گلول دو سر فلنج ، T شکل (۹۰ درجه) و Y شکل ( ۴۵ درجه ) در فشارهای نامی ۱۰ الی ۲۵ اتمسفر تولید و عرضه میکند.

صافی گلوب :

 

 

 

صافی Y  شکل :

 

 

صافی زنبیلی :